Pe parcursul ultimilor ani se depun eforturi pentru conformarea cadrului legislativ existent în domeniul bugetelor locale și a managementului finanțelor publice locale la principiile și recomandările Cărții europene a autonomiei locale. Autoritățile administrației publice, în conformitate cu Carta europeană a autonomiei locale, beneficiază de autonomie decizională,
organizațională, gestionară și financiară, dispun de dreptul la inițiativă în tot ce ține de administrarea treburilor publice locale, exercitându-și, în condițiile legii, autoritatea în limitele
teritoriului administrat. Finanțele publice locale sunt reglementate de următoarele acte normative și legislative:

- Strategia națională de descentralizare și Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de descentralizare pentru anii 2012-2015, aprobate prin Legea nr. 68 din 05.04.2012;

- Legea finanțelor publice și responsabilitățile bugetar-fiscale, nr. 181 din 25.07.2014;

- Carta europeană a autonomiei locale despre resursele financiare ale APL;

- Legea finanțelor publice locale, nr. 397-XV din 16.10.2003, cu modificările și completările la situația din 12.02.2014;

- Codul fiscal al Republicii Moldova, nr. 1163 din 27.04.1997, cu modificările și completările ulterioare.

Dimensiunea finanțelor publice locale pentru anii 2012-2015 poate fi analizată în baza datelor din Tabelul
nr.1.

Ponderea veniturilor bugetelor locale fără transferuri din Bugetul de Stat (BS), după o creștere în perioada anilor 2012-2013, s-a redus, ajungând la 9,89% în 2013 și 9,04 % în 2015, motivul fiind creșterea rolului transferurilor în finanțarea publică locală, ca rezultat al implementării reformei sistemului de relații inter-bugetare începând cu anul 2014. Drept rezultat, rolul veniturilor fiscale în finanțarea publică locală s-a redus semnificativ în 2015 comparativ cu 2014 - de la 9,38% la 8,09%.

Evoluția veniturilor bugetelor locale pe cap de locuitor era în continuă creștere - de la 1 762 de lei în 2009, la 3 116 lei în 2014. În 2015, acest indicator a înregistrat o scădere și a constituit 3 107 lei. Din Tabelul nr.2 vedem că ponderea veniturilor proprii în totalul veniturilor bugetare variază considerabil între unitățile teritorial-administrative (UTA): de la 7,5 % (Sipoteni), până la 30,8 % (Briceni).

Constatăm o tendință nesemnificativă de creștere a rolului veniturilor proprii în finanțarea locală, concomitent cu creșterea numărului populației. Dar, în general, constatăm o descreștere a indicatorului dat în 2015, în comparație cu anii 2013 și 2014.

Variații semnificative sunt înregistrate și în cazul ponderii transferurilor în totalul veniturilor bugetelor publice locale (Tabelul nr.3). În anul 2015, acest indicator a înregistrat o creștere pentru majoritatea localităților, transferurile având ponderi de la 34,68% (Durlești) la 74,8% (Pelinia). Pentru anul 2015, ca și în anii precedenți, transferurile rămân decisive în structura veniturilor locale.

Din datele Tabelului nr.4 tragem concluzia despre rolul insuficient al impozitului pe bunurile imobiliare în finanțarea publică locală. Astfel, pe parcursul anilor 2012-2015, ponderea impozitului dat în veniturile fiscale nu a depășit cifra de 10,16%, în 2015, iar în veniturile BUAT - 3,25%, tot pentru aceeași perioadă.

Așa cum am arătat mai sus, ponderea veniturilor proprii în totalul veniturilor bugetare variază considerabil între UTA - de la 7,5% (Sipoteni), până la 30,8% (Briceni), rolul veniturilor fiscale în finanțarea publică locală rămâ- nând nesemnificativ, fapt ce vine în contradicție cu prevederile Strategiei naționale de descentralizare (SND). În domeniul descentralizării financiare, SND stabilește următorul obiectiv: perfecţionarea actualului sistem de finanţe publice locale, astfel încât să se asigure autonomia financiară a APL, cu menţinerea disciplinei financiare, maximizarea eficienţei şi asigurarea echităţii în alocarea resurselor.

Pentru atingerea acestui obiectiv, SND stabileşte trei grupuri de activități prioritare:

1. Consolidarea bazei de venituri locale proprii și a autonomiei de decizie asupra lor;

2. Reformarea sistemului de transferuri și impozite partajate, statuarea acestuia pe baze obiective și previzibile, cu separarea bugetelor APL de nivelul întâi și nivelul al doilea, pentru a asigura un nivel minim de servicii, cu condiţia ca sistemul să nu descurajeze efortul fiscal propriu și utilizarea raţională a resurselor;

3. Consolidarea autonomiei și managementului financiar la nivelul APL, cu garantarea disciplinei financiare, creșterea transparenţei și participării publice. Vom examina mai minuțios prima prioritate care vizează consolidarea bazei de venituri locale proprii și a autonomiei de decizie asupra lor.

Activitatea privind consolidarea bazei de venituri locale proprii și a autonomiei de decizie asupra lor solicită revizuirea cadrului legal și normativ existent pentru a determina creșterea veniturilor proprii ale APL, pentru a stimula colectarea proprie și a întări autonomia locală. Actualmente, impozitele și taxele locale sunt reglementate prin articolul 6 al Codului Fiscal - „Impozite și taxe și tipurile lor”, care stabilește, la alineatul 6, că sistemul impozitelor și taxelor locale cuprinde: impozitul pe bunurile imobiliare; impozitul privat; taxele pentru resursele naturale; taxa pentru amenajarea teritoriului; taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul unității administrativ-teritoriale; taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei); taxa pentru aplicarea simbolicii locale; plata pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii; taxa de piață; taxa pentru cazare; taxa balneară; taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe rutele municipal, orășenești și sătești (comunale); taxa pentru parcare; taxa pentru posesorii de câini; taxa pentru parcaj; taxa pentru salubrizare, taxa pentru dispozitivele publicitare.

Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de descentralizare pentru anii 2012-2015, propune pentru anii 2012-2013, în punctul 2.1, revizuirea sistemului existent de taxe și impozite, astfel încât sumele încasate să corespundă responsabilităților și să reducă supra-reglementarea de la centru a administrării veniturilor locale.

De asemenea, prin acest punct se are în vedere identificarea și introducerea unor noi surse de venituri locale, unor cote suplimentare la cele existente. Această prevedere a Planului de acțiuni a rămas neexecutată. Principalele criterii pentru revizuirea listei impozitelor și taxelor locale din art.6, alineatul 6 al Codului Fiscal pentru determinarea unor noi taxe locale sunt următoarele: veniturile să fie semnificative și vizibile, să acopere o bază largă de impozitare, să fie stabile, să fie plătite de locuitori, costurile administrative să fie mici și să fie acceptate de populație.

Autor: Mihai Manoli, fost ministru al Finanțelor