Timp de o săp­tămâ­nă, mol­do­ve­nii din dias­po­ră, mobi­li­zați pe ace­leași rețe­le de soci­a­li­za­re, au ini­țiat o cam­pa­nie de colec­ta­re a sem­nă­tu­ri­lor pen­tru man­da­ta­rea avo­ca­ți­lor care ar ata­ca sta­tul în jude­ca­tă pen­tru că nu a cre­at con­di­ții în vede­rea asi­gu­ră­rii drep­tu­lui con­sti­tu­țio­nal la vot a tutu­ror cetă­țe­ni­lor afla­ți în stră­i­nă­ta­te. Ast­fel, toți cei care la 13 noiem­brie au depus con­tes­ta­ții la adre­sa CEC au fost îndem­na­ți să sem­ne­ze pen­tru anga­ja­rea unui avo­cat.

La 13 noiem­brie, cetă­țe­nii din dias­po­ră au fost depus 3961 de con­tes­ta­ții la adre­sa Comi­sie Elec­to­ra­le Cen­tra­le :

 1. Dub­lin, Irlan­da - 356 de peti­ții indi­vi­du­a­le
 2. Marea Bri­ta­nie, Lon­dra  - 550 de sesi­ză­ri indi­vi­du­a­le și 229 de sesi­ză­ri colec­ti­ve
 3. Marea Bri­ta­nie, Strat­ford - 92 de sesi­ză­ri indi­vi­du­a­le și 828 de sesi­ză­ri colec­ti­ve
 4. Ger­ma­nia, Fran­k­furt pe Main - 84 de peti­ții indi­vi­du­a­le și 264 de sesi­ză­ri colec­ti­ve
 5. Fran­ța, Vielleneuve-Saint-Georges - 6 peti­ții indi­vi­du­a­le și 176 de sesi­ză­ri colec­ti­ve
 6. Fran­ța, Paris - 75 de sesi­ză­ri indi­vi­du­a­le
 7. Fran­ța, Montre­uil - 190 de sesi­ză­ri indi­vi­du­a­le
 8. Ita­lia, Vero­na - 44 de sei­ză­ri indi­vi­du­a­le
 9. Ita­lia, Bolog­na - 2 sesi­ză­ri indi­vi­du­a­le și  158 de peti­ții colec­ti­ve
 10. Ita­lia, Mes­tre - 22 de sesi­ză­ri indi­vi­du­a­le și 73 de sesi­ză­ri colec­ti­ve
 11. Ita­lia, Par­ma - 6 sesi­ză­ri indi­vi­du­a­le și 494 de sesi­ză­ri colec­ti­ve
 12. Can­a­da, Montre­al - 247 de sesi­ză­ri colec­ti­ve
 13. F. Rusă, Mosco­va - 51 de sesi­ză­ri indi­vi­du­a­le și 14 sesi­ză­ri colec­ti­ve

În opt din aces­te ora­șe s-au găsit orga­ni­za­to­ri care la anu­mi­te ore, de obi­cei în fața fos­te­lor sec­ții de vota­re, au aștep­tat ca mol­do­ve­nii căro­ra le-a fost lezat drep­tul de vot să sem­ne­ze pen­tru man­da­ta­rea avo­ca­tu­lui. Nu s-au adu­nat decât 143 de sem­nă­tu­ri, deo­a­re­ce mul­ți din­tre cetă­țe­ni nu au avut posi­bi­li­ta­tea, la fel ca în ziua de 13 noiem­brie, să par­cur­gă sute și mii de kilo­me­tri.

Ita­lia, Par­ma - 10 sem­nă­tu­ri

Ita­lia, Bolog­na - 10 sem­nă­tu­ri

Ita­lia, Mes­tre - 8 sem­nă­tu­ri

Irlan­da, Dub­lin - 29 de sem­nă­tu­ri

Fran­ța, Paris - 5 sem­nă­tu­ri

Marea Bri­ta­nie, Lon­dra - 75 de sem­nă­tu­ri

Ger­ma­nia, Fran­k­furt - 5 sem­nă­tu­ri

Can­a­da, Montre­al - 1 sem­nă­tu­ră

Res­pec­tiv, în jude­ca­tă va mer­ge o echi­pă for­ma­tă din trei avo­ca­ți care va acti­va în inte­res public, potri­vit unu­ia din­tre ini­ția­to­rii pro­ce­su­lui de colec­ta­re a sem­nă­tur­lor, Dumi­tru Vicol, sta­bi­lit în Lon­dra.