Străinii care vor să devină cetăţeni ai Republicii Moldova trebuie să aibă o bună reputație economică și financiară și să nu aibă antecedente penale, să nu fie implicat în cazuri de spălare a banilor sau finanțare a terorismului, să nu aibă datorii la stat sau anumite restricţii internaţionale.
 
Potrivit documentului, vor fi verificate și rudele solicitanţilor. Fiecare dosar va fi examinat de o comisie specială.
 
Cetățenii care vor depune dosarul pentru obținerea cetățeniei prin participarea la programul de investiții, pentru a-și justifica buna reputație economică și financiară vor trebuie să depună un pachet de acte. Conform Regulamentului, dosarul va conține următoarele documente justificative: copia actului de identitate a apatridului sau a pașaportul, copia actelor de constituire a persoanei juridice care practică activitatea de întreprinzător în care cetățeanul străin sau apatridul este membru, asociat sau acționar, sau copia actelor de înregistrare a cetățeanului străin sau apatridului în calitate de întreprinzător individual, acte care confirmă profitul obținut în calitate de asociat al societăților comerciale în ultimii cinci ani și veniturile obținute în calitate de persoană fizică în ultimii cinci ani, actele care confirmă genurile de activitate și de antreprenoriat în care au investit, copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali sau a oricărui alt registru similar în statul de înregistrare a persoanei juridice, certificatele privind lipsa datoriilor faţă de bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat a cetățeanului străin sau apatridului sau a societăților comerciale în care acesta, membrii familiei sau persoanele aflate la întreținere acestora sunt membri, asociați sau acționari, certificatul privind lipsa datoriilor la bugetul de stat a cărui cetățenie o deține și la bugetul local de orice nivel de la ultimul său domiciliu, autobiografia cetățeanului străin sau apatridului, a membrilor familiei și a persoanelor aflate la întreținerea acestora care au o vârstă mai mare de 12 ani, certificatele de cazier judiciar de la ultimul domiciliu al cetăţeanului străin și al persoanelor aflate la întreținerea sa și o declarație pe propria răspundere privind lipsa condamnării și a antecedentelor penale din alte țări, inclusiv cele stinse, declarația pe propria răspundere că mijloacele financiare investite nu provin din surse ilegale și aparțin lui, documentele primare și alte informații necesare în vederea confirmării originii și a surselor legale a mijloacelor financiare investite.
 
Totodată, aceștia vor mai trebui să prezinte dovada vărsării contribuției nerambursabile de 100 de mii de euro la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă sau dovada vărsării a acesteia într-un cont tip ESCROW la contul bancar al cetățeanului străin sau apatridului.
 
Dosarul pentru obținerea cetățeniei prin participare la programul de investiții va putea fi depus personal, printr-un reprezentant împuternicit prin procură, sau în bază de mandat, de o companie acreditată.