Democra?i care au fost implica?i în conflicte de interese

Maria Cule?ov, directoarea ADR Sud, structur? autonom? financiar, dar subordonat? administrativ Ministerului Agriculturii, Dezvolt?rii Regionale ?i Mediului, ?i-a angajat ginerele ?i so?ul în institu?ia pe care o conduce. Primul a fost luat pe post de jurist, în anul 2011, iar al doilea, so?ul, a fost angajat ca ?ofer în anul 2013. CNI a verificat aceast? situa?ie, iar actul de constatare emis în anul 2015, a stabilit c? Cule?ov s-a aflat în conflict de interese. CNI a notat c? în privin?a ginerelui, la momentul angaj?rii acestuia, în anul 2011, Legea cu privire la CNI nu intrase în vigoare, deci institu?ia nu poate aplica o sanc?iune în baza unei legi care nu exista la momentul comiterii înc?lc?rii. În ceea ce prive?te angajarea so?ului, acesta a depus cerere de eliberare din func?ie în timp ce inspectorii CNI efectuau controlul. CNI a considerat acest fapt o solu?ionare a conflictului de interese ?i a clasat cazul. Solicitat? atunci de Moldova Curat? s? comenteze cele dou? angaj?ri, Cule?ov a spus c? la concursul pentru func?ia de jurist au participat trei persoane, dar s-au prezentat doar dou? ?i a câ?tigat ginerele s?u. Referitor la so?, a spus c? nu a ?tiut c? în acest fel încalc? regimul juridic al conflictelor de interese. ”Eu mi-am închipuit c? în calitate de ?ofer nu are o r?spundere a?a de mare, nu este cine ?tie ce. Atunci (în iunie 2013 - n.r.) nu aveam alt? candidatur? ca s? angaj?m urgent pe cineva, dar acum vom c?uta s? angaj?m o alt? persoan?”, a mai spus Maria Cule?ov pentru MoldovaCurata.md. Un alt candidat al PDM, actualul primar al ora?ului Soroca, Victor S?u, s-a aflat în situa?ie de conflict de interese. În 2013, când S?u era pre?edintele raionului Soroca, Consiliul Raional Soroca a cump?rat benzin? în valoare de peste 326 de mii de lei de la firma administrat? de so?ia pre?edintelui, „Navisor” SRL. Un an mai târziu CNI a decis ”Constatarea înc?lc?rii regimului juridic al conflictului de interese de c?tre dl S?u Victor, care nu a declarat în termenul ?i modul stabilit despre conflictul de interese manifestat prin nedeclararea calit??ii sale de fondator majoritar cu 80 % din cota parte a SC ”Navisor” SRL ?i nu a întreprins nici o m?sur? de tratare ?i solu?ionare a acestui conflict de interese”, potrivit actului emis de CNI. S?u motiva atunci c? el nu a fost implicat în procesul de achizi?ii publice, de aceea a contestat decizia. Judec?toria Chi?in?u a emis o hot?râre prin care a respins contesta?ia, astfel men?inând actul CNI. S?u nu a mai contestat decizia, dar nici nu a fost sanc?ionat pentru abaterea comis?, deoarece s-a invocat expirarea termenului de prescrip?ie. Candidatul PDM Alexandru Botnari, a cump?rat ?i el combustibil pentru prim?rie de la firma Petrocub&Co SRL, firma fiului s?u. În anii 2016-2018, firma a câ?tigat contracte la Prim?ria Hânce?ti în valoare de 2,5 milioane de lei, arat? o investiga?ie a portalului MoldovaCurata.md. Cazul, descoperit de jurnali?ti, nu a fost examinat de Autoritatea Na?ional? de Integritate, întrucât la momentul apari?iei investiga?iei, institu?ia, aflat? în proces de reformare, înc? nu era func?ional?. Botnari a declarat atunci c? acele concursuri de achizi?ii au fost transparente ?i c? el nu a f?cut parte din comisia de selectare a agentului economic, ci doar a semnat contractele de procurare a produselor petroliere.


Liderul partidului, cu averi t?inuite

Liderul partidului, Vladimir Plahotniuc, a avut ?i el tangen?e cu CNI/ANI, în anul 2013, doar c? atunci aceasta nu i-a g?sit nici o avere nedeclarat?. Cu toate acestea, în anul 2018, reporterii RISE Moldova au descoperit 4 propriet??i de?inute de familia lui Plahotniuc, direct sau prin intermediul unor firme. Dou? vile se afl?, potrivit investiga?iei, pe malul lacului Leman (numit ?i lacul Geneva), una pe malul elve?ian ?i alta pe malul francez al lacului. Prima a fost cump?rat? în anul 2012, iar a doua – înc? în 2008. O alt? proprietate din Fran?a, de?inut? de o firm? al c?rei beneficiar este familia liderului PDM este o caban? în mun?ii Alpi, localitatea Les Houches. Proprietatea a fost cump?rat? în anul 2012. Ultima proprietate decoperit? de RISE este o cas? în Bucure?ti. Nici una dintre propriet??ile de?inute peste hotare nu apar în declara?iile de avere depuse în ultimii ani de Plahotniuc în calitate de deputat. Liderul PDM nu a comentat constat?rile RISE nici la solicitarea autorilor investiga?iei, nici dup? apari?ia acesteia. În luna noiembrie 2018, Procuratura Anticorup?ie, dup? ce a fost sesizat? de pre?edinta PAS, Maia Sandu, a r?spuns c? a refuzat s? porneasc? o cauz? penal? în care ar investiga legalitatea de?inerii de c?tre Plahotniuc a propriet??ilor de peste hotare.

Candidatul cu diplom? fals?

Actualul ministru degrevat al Economiei ?i Infrastructurii, Chiril Gaburici, a fost luat de PDM în echipa guvernamental? a lui Pavel Filip, apoi -  inclus pe lista de candida?i pentru viitorul Parlament, chiar dac? acesta – a dovedit-o procuratura – a folosit o diplom? de liceu fals? pentru a ob?ine studii superioare. ZdG a scris în martie 2015 c? Gaburici a picat bacalaureatul ?i a f?cut studii economice „f?r? frecven??” la o universitate nelicen?iat? la acel moment. Dup? acel articol, Procuratura a pornit o cauz? penal?. Ulterior s-a stabilit c? Gaburici a ajuns la Universitatea Slavon? în baza unei diplome care con?ine elemente de falsificare, eliberat? de Liceul ?tefan cel Mare, institu?ie pe care Gaburici nu a frecventat-o. În iunie 2015, Gaburici ?i-a anun?at demisia din func?ia de prim-ministru, la o zi dup? ce a fost audiat de procurori în dosarul penal privind studiile sale„E un anun? f?r? precedent – îmi anun? demisia. Subiectul diplomei mele este lipsit de importan?? în condi?iile social-economice”, declara Gaburici. Dosarul penal a fost îns? clasat pe motivul expir?rii termenului de prescrip?ie la scurt timp dup? demisia sa. 

Citi?i profilurile candida?ilor în Parlamentul Republicii Moldova pe portalul www.moldovacurata.md

Acest articol apare în cadrul proiectului Promovarea votului informat ?i con?tient la alegerile parlamentare prin campania de monitorizare ?i informare „Pentru un Parlament Curat 2019”, implementat de ADEPT, API, CAPC ?i CIJM cu sus?inerea financiar? a Funda?iei Soros-Moldova/Departamentul Buna Guvernare. Ac?iunile întreprinse în cadrul proiectului ?in de responsabilitatea implementatorilor ?i nu reflect? neap?rat pozi?ia Funda?iei Soros-Moldova.