Lidera PAS, Maia Sandu, a devenit cunoscut? odat? cu numirea sa în func?ia de ministru al Educa?iei, în anul 2012. Cât a condus Ministerul Educa?iei, Maia Sandu s-a remarcat prin implementarea unor reforme în sistemul de educa?ie, inclusiv reguli mai severe ?i camere video la examenele de bacalaureat, optimizarea ?colilor în care înv??au copii pu?ini, dar ?i prin promovarea unui nou Cod al Educa?iei care prevedea, printre altele, alegerea ?efilor institu?iilor de înv???mânt prin concurs ?i mai mult? independen?? pentru rectorii universit??ilor.

Ea a f?cut parte din cele dou? guverne care au votat pentru acordarea garan?iilor de stat, în valoare de 9,5 ?i, respectiv, 5 miliarde de lei, pentru cele 3 b?nci, Banca de Economii (BEM), Banca Social? ?i Unibank, aflate ast?zi în proces de lichidare. Doar c?, la ?edin?a de guvern din noiembrie 2014, Maia Sandu nu a participat, fiind degrevat? din func?ia de ministr? din cauza particip?rii sale în campania electoral?. Aceasta a votat îns? pentru acordarea celui de-al doilea credit de urgen??, de?i, conform stenogramei f?cute publice de premierul Pavel Filip, s-a opus ini?ial, întrebându-se, printre altele, „de ce eu trebuie s? votez aceast? prostie”. „S? ne amintim cine erau deponen?i la BEM. Nu erau oameni foarte boga?i, pentru c? BEM era o banc? de stat, unde î?i ?ineau economiile pensionarii, oamenii de la ?ar?. Deci, ace?tia urmau s? r?mân? f?r? economiile lor peste noapte. Ei nu sunt vinova?i c? am avut un guvernator al BNM total iresponsabil, ei nu sunt vinova?i c? procurorul, CNA, prim-ministrul, ?eful statului nu au reac?ionat, chiar dac?, vedem acum, au fost informate din timp despre furt. Deponen?ii nu trebuie s? suporte costul iresponsabilit??ii unor demnitari. Statul trebuie s? suporte acest pre?, statul trebuie s? g?seasc? vinova?ii, resursele ?i s? le întoarc? în buget”, ?i-a argumentat Maia Sandu votul din 27 martie 2015.

?i liderul Partidului Platforma Demnitate ?i Adev?r, Andrei N?stase, a lucrat o perioad? la stat. Ce-i drept, o perioad? scurt?, mai pu?in de trei ani. În 1997 el a fost angajat la Procuratura în transport, mun. Chi?in?u. Într-o investiga?ie publicat? în 2016, Rise Moldova a scris c? Procuratura General? a g?sit în arhiv? ”unele acte întocmite de c?tre ajutorul procurorului de transport Andrei N?stase, privind controalele efectuate asupra mai multor aspecte ale activit??ii întreprinderilor din domeniul avia?iei civile, inclusiv la întreprinderea de stat Air Moldova”. ”De?i, ca urmare a controalelor, au fost stabilite un ?ir de derog?ri în activitatea Air Moldova (aflat? în subordinea Administra?iei de Stat a Avia?iei Civile (ASAC), condus? la acea dat? de Victor ?opa – n.r.), nu au fost întreprinse actele de reac?ionare de procuror pe m?sura înc?lc?rilor depistate”, nota Rise Moldova, cu referire la r?spunsul PG. Dup? ce a plecat de la Procuratura în transport, Andrei N?stase s-a angajat, pentru o perioad?, la Compania de Stat ”Air Moldova”. „Am acceptat oferta Air Moldova pentru c? era de perspectiv?, cu investi?ii str?ine foarte mari. Este pur? specula?ie c? plecarea mea este legat? de controalele la Air Moldova sau la ASAC ?i dosare ini?iate contra lui Victor ?opa. Eu nu am emis nicio ordonan?? pe numele lui ?opa ?i nu am fost implicat în dosarele intentate de procuratur? contra lui. De fapt abia în 2002, regimul comunist a pornit mai multe dosare contra lui Victor ?opa”, a comentat liderul PPDA informa?ia venit? de la Procuratur?. 

Printre candida?ii ACUM care au fost angaja?i la stat sunt ?i Liliana Nicolaescu-Onofrei, Igor Grosu sau Dan Perciun care au f?cut echip? cu Maia Sandu la Ministerul Educa?iei în timpul reformelor legate de bacalaureat sau elaborarea Codului Educa?iei. În privin?a lor nu au existat anchete jurnalistice sau controale ale CNI/ANI. De asemenea, pe list? g?sim ?i reprezentan?i ai sectorului justi?iei: Nicolae Ro?ca, fost pre?edinte al Colegiului Disciplinar al Consiliului Superior al Magistraturii, ?i judec?torii Gheorghe Balan ?i Domnica Manole. Nicolae Ro?ca este profesor de Drept la Universitatea de Stat din Moldova ?i nu s-a aflat niciodat? în vizorul organelor de control, iar judec?toarea Domnica Manole, de la Curtea de Apel Chi?in?u, a fost demis? dup? ce a pronun?at o decizie, prin care obliga Comisia Electoral? Central? s? organizeze referendumul constitu?ional pentru care au semnat peste 400.000 de cet??eni. În 2013, Ziarul de Gard? a scris c? magistrata de?inea cele mai multe ma?ini dintre to?i judec?tori din Republica Moldova – 11. Majoritatea dintre ele erau de model Dacia (6), fiind date în chirie unei companii de taxi. Dup? publicarea articolului, Domnica Manole a fost investigat? de Comisia Na?ional? de Integritate (CNI), care a constatat c? magistrata nu a indicat în declara?ia sa de avere un garaj, venitul din vânzarea a dou? ma?ini, dou? conturi bancare ?i dou? firme ale so?ului. Drept explica?ie, Manole le-a spus organelor abilitate c? nu ?i-a declarat toat? averea dintr-o eroare, neinten?ionat, prezentând în acest sens mai multe documente prin care se preciza c? firmele nedeclarate nu i-au adus venituri, fiind nefunc?ionale.

Dintre fo?tii angaja?i ai poli?iei, pe listele blocului ACUM figureaz? Constantin Boe?tean ?i Chiril Mo?pan. Boe?tean este colonel în rezerv? ?i conferen?iar universitar la Universitatea de Educa?ie Fizic? ?i Sport, anterior a ocupat diferite func?ii în cadrul Ministerului de Interne, iar timp de un an a fost rector/comandant al Academiei de Poli?ie ”?tefan cel Mare”. Chiril Mo?pan, ?i el colonel în rezerv? ?i fost profesor universitar, a lucrat mult timp la Ministerul de Interne, ?ef al Direc?iei Comunicare ?i Rela?ii cu Publicul. ?i-a dat demisia în anul 2002, anun?ând, printr-o declara?ie, c? furnizase jurnali?tilor o ?tire fals? despre g?sirea deputatului Vlad Cubreacov, care ar fi fost victima unei r?piri. Într-un  interviu pentru agen?ia de pres? IPN în anul 2018, Chiril Mo?pan a spus c? a f?cut-o ”pentru a nu se asocia cu minciuna ?i impostura ministrului Papuc ?i a întregului regim Voronin”, dup? ce ?i-a dat seama c? a fost folosit s? difuzeze o ?tire fals?. Gheorghe Papuc nu a comentat niciodat? aceast? afirma?ie a lui Chiril Mo?pan.

Citi?i profilurile candida?ilor în Parlamentul Republicii Moldova pe portalul www.moldovacurata.md


Acest articol apare în cadrul proiectului Promovarea votului informat ?i con?tient la alegerile parlamentare prin campania de monitorizare ?i informare „Pentru un Parlament Curat 2019”, implementat de ADEPT, API, CAPC ?i CIJM cu sus?inerea financiar? a Funda?iei Soros-Moldova/Departamentul Buna Guvernare. Ac?iunile întreprinse în cadrul proiectului ?in de responsabilitatea implementatorilor ?i nu reflect? neap?rat pozi?ia Funda?iei Soros-Moldova.