ZdG: Afacerile fraților Chirtoacă. Cum edilul Capitalei favorizează firma familiei sale

ZdG: Afacerile fraților Chirtoacă. Cum edilul Capitalei favorizează firma familiei sale

Pri­ma­rul mun. Chi­şi­nău, Dorin Chirtoacă, sem­nează dis­po­zi­ţii „de exce­pţie” prin care favo­ri­zează o firmă a fami­liei. Ultima ispravă a aces­tui SRL, cu sediul în apar­ta­men­tul soa­crei fra­te­lui pri­ma­ru­lui, sunt tone­tele care comer­ci­a­li­zează cafea, insta­late în cen­trul Chi­şi­nă­u­lui, relevă o investigație realizată de Ziarul de Gardă.

Tot­o­dată, soa­cra fra­te­lui edi­lu­lui este fon­da­toare, cel puţin în acte, a unei firme care a câş­ti­gat, în anii 2012 — 2013, lici­ta­ţii de peste 5 mili­oane de lei pen­tru „ser­vi­cii de trans­port aerian”, orga­ni­zate de Minis­te­rul Tine­re­tu­lui şi Spor­tu­lui, peri­oadă în care insti­tu­ţia era con­dusă de un minis­tru libe­ral. De fapt, con­stată pro­cu­ro­rii într-un dosar penal des­chis pen­tru eva­ziune fis­cală acum un an şi jumă­tate, aceste două firme, dar şi altele trei, cu acti­vi­tăţi tan­genţi­ale celor ale Pri­mă­riei Chi­şi­nău, ar fi con­tro­late de fra­tele pri­ma­ru­lui, Lucian Chir­toacă.

În dosar figu­rează şi un alt SRL, „Edera Trio”. Isto­ri­cul aces­tei com­pa­nii arată că ea a fost înre­gis­trată în sep­tem­brie 2010, la Chi­şi­nău, pe str. Ion Dume­niuc, de către Mihail Buru­iană şi Iulia Popov. Mihail Buru­iană, fon­da­to­rul aces­tei firme, este un tânăr acti­vist al PL, pre­zent ade­sea la mani­fes­ta­ţi­ile par­ti­du­lui. Într-o foto­gra­fie de pe o reţea de soci­a­li­zare, acesta apare lângă Chir­toacă şi Ghimpu, la un eve­ni­ment public. Fami­lia Buru­iană este în rela­ţii ami­cale şi cu fami­lia Lucian şi Tatiana Chir­toacă, fapt ce poate fi remar­cat inclu­siv pe o reţea de soci­a­li­zare.

Cea mai evi­dentă apro­pi­ere a aces­tui SRL de fami­lia Chir­toacă este însă adresa juri­dică. Apar­ta­men­tul din str. Mir­cea cel Bătrân, acolo unde firma „Edera Trio” SRL şi-a schim­bat adresa în ianu­a­rie 2016, este înre­gis­trat pe numele Emi­liei Crudu, mama Tatia­nei Crudu-Chirtoacă, soţia lui Lucian, fra­tele pri­ma­ru­lui de Chi­şi­nău.

Recent, această firmă a des­chis mai multe ghe­rete în cen­trul capi­ta­lei, unde comer­ci­a­li­zează cafea, sub denu­mi­rea de „Coffee Time”. Ase­me­nea con­stru­cţii sunt ampla­sate acum la inter­se­cţia stră­zi­lor Puş­kin cu bd. Şte­fan Cel Mare şi Sfânt, pe str. Vlaicu Pâr­că­lab, pe str. Vero­nica Micle, dar şi în Par­cul „Valea Mori­lor”. De fapt, în această zonă, ele au apă­rut pen­tru prima dată în 2014, la scurt timp după ce Dorin Chir­toacă, pri­ma­rul de Chi­şi­nău, semna (9 ianu­a­rie 2014) o dis­po­zi­ţie prin care deci­dea să „per­mită, ca exce­pţie, auto­ri­za­rea ampla­să­rii şi fun­cţio­nă­rii a 2 tonete ale SRL ,,Edera-Trio” în Par­cul „Valea Mori­lor””. Dis­po­zi­ţia pri­ma­ru­lui, care, aşa cum arată datele pre­zen­tate mai sus, a fost sem­nată de acesta în favoa­rea fami­liei sale, a fost ata­cată în jude­cată de către Ofi­ciul Teri­to­rial Chi­şi­nău al Can­ce­la­riei de Stat.

În urma investigației, atât Dorin cât și Lucian Chirtoacă au negat informațiile. „Sunt insinuări de rând care apar in fiecare zi. Declar încă o dată că nu am nicio legătură și denumirile acestor societăți îmi sunt necunoscute”, a spus mezinul familiei Chirtoacă.

Citiți integral investigația pe ZdG.md

Publicitate

Cele mai populare

Agora

AGORA își propune să devină cea mai credibilă instituție media din Republica Moldova prin calitatea și diversitatea conținutului, să fie prima alegere a cititorilor pentru știrile și analizele online.

REȚELE SOCIALE

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Twitter
 • Telegram
 • RSS Feed

APLICAȚIE

 • App Store
 • Google Play
© 2023 Interact Media SRL
 • Mastercard
 • Visa
 • PayPal