Chirtoacă face declarații confuze referitor la gherete. ZdG: Deciziile judecătorești irevocabile nu sunt executate

Chirtoacă face declarații confuze referitor la gherete. ZdG: Deciziile judecătorești irevocabile nu sunt executate

Săp­tămâna tre­cută, Ziarul de Gardă a scris des­pre dosa­rul penal în care sunt vizate mai multe firme con­tro­late, direct sau indi­rect, de Lucian Chir­toacă, fra­tele pri­ma­ru­lui de Chi­și­nău, Dorin Chir­toacă. Una din­tre aceste firme, „Edera Trio” SRL, care ges­tio­nează mai multe ghe­rete ampla­sate în Chi­și­nău, sub denu­mi­rea „Coffee Time”, își are sediul într-un apar­ta­ment de pe bd. Mir­cea cel Bătrân, care apar­ține Emi­liei Crudu, soa­cra lui Lucian Chir­toacă. Acest SRL a obți­nut drep­tul de a instala ghe­rete în Chi­și­nău în urma unei dis­po­zi­ții sem­nate de pri­ma­rul Dorin Chir­toacă. Ulterior, publicația a decis să continuie investigația și a contactat pe edilul Dorin Chir­toacă. 

Edilul Capitalei a evi­tat să dis­cute cu ZdG, deși i-am tele­fo­nat și i-am adre­sat mesaje prin care i-am soli­ci­tat o între­ve­dere.

Pen­tru alte insti­tu­ții media, pri­ma­rul a decla­rat că nu ar cunoaște nimic des­pre „Edera Trio”, pre­ci­zând că fami­lia sa deține doar afa­ce­rea „Anda” SRL, cu acti­vi­tăți de peste 20 de ani în dome­niul ape­lor mine­rale, scrie zdg.md.

Publicitate

Edi­lul a mai spus, cu refe­rire la cele­lalte SRL-uri vizate în arti­col, că „des­pre unele din­tre ele au mai fost acu­za­ții și în anii tre­cuți. Îmi pare rău că sun­tem din nou nevo­iți să reac­țio­năm. Sunt acti­vi­tăți pri­vate pe care le poate des­fă­șura ori­cine în limita legii. Încer­căm să res­pec­tăm niște reguli. Cu pri­vire la adre­sele juri­dice, noi vom veri­fica”, pro­mi­tea acesta. Fra­tele său, Lucian Chir­toacă, între­bat de presă des­pre arti­co­lul din ZdG, a avut ace­lași dis­curs, pre­ci­zând că nu ar cunoaște deta­lii des­pre firma din apar­ta­men­tul soa­crei sale.

Între timp, peste patru zile de la publi­care, la redac­ție s-au pre­zen­tat Aure­liu Popo­vici și Anas­ta­sia Cea­mian, fon­da­to­rul, și, res­pec­tiv, admi­nis­tra­toa­rea fir­mei „Edera Trio”. Cei doi ne-au lăsat o scri­soare, prin care își ară­tau nemul­țu­mi­rea față de aso­ci­e­rile făcute în arti­co­lul din edi­ția tre­cută între firma „lor” și fami­lia Chir­toacă. Am insis­tat să dis­cu­tăm cu cei doi tineri, care aveau vâr­sta de vreo 30 de ani, până a citi scri­soa­rea. Dis­cu­ția, înre­gis­trată audio, a scos la ive­ală mai multe deta­lii inte­re­sante, care demon­strează că „șefii” fir­mei „Edera Trio” nu cunosc prea multe lucruri sim­ple, dar impor­tante, din acti­vi­ta­tea fir­mei pe care, în acte, o con­duc.

Anas­ta­sia Cea­mian ne-a spus, după mai multe ezi­tări, că firma are doar adresa juri­dică în apar­ta­men­tul de pe bd. Mir­cea cel Bătrân. Aceasta nu a putut divulga nici măcar numă­rul ace­lui apar­ta­ment, deși este indi­cat în toate infor­ma­ți­ile ofi­ci­ale des­pre „Edera Trio”, pe care, în acte, o con­duce. În dis­cu­ție s-a impli­cat Aure­liu Popo­vici, „fon­da­to­rul”, din ianu­a­rie 2016, al fir­mei, dată la care SRL-ul a ajuns în apar­ta­men­tul soa­crei fra­te­lui pri­ma­ru­lui. El sus­ține că adresa le-a rămas „по наследству” (prin moș­te­nire, n.r.). I-am spus că acest fapt e impo­si­bil, din moment ce adresa juri­dică a fost modi­fi­cată chiar în ziua în care el a deve­nit fon­da­tor. Atunci, Cea­mian, admi­nis­tra­toa­rea ofi­ci­ală din 2014, a pasat atri­bu­ți­ile către Popo­vici, pre­ci­zând că acesta s-a ocu­pat de schim­ba­rea adre­sei. „Fon­da­to­rul” nu a avut însă un răs­puns clar.

Citiți articolul integral pe zdg.md.

Cele mai populare

Agora

AGORA își propune să devină cea mai credibilă instituție media din Republica Moldova prin calitatea și diversitatea conținutului, să fie prima alegere a cititorilor pentru știrile și analizele online.

REȚELE SOCIALE

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Twitter
 • Telegram
 • RSS Feed

APLICAȚIE

 • App Store
 • Google Play
© 2023 Interact Media SRL
 • Mastercard
 • Visa
 • PayPal