Casă de lux în construcție și teren închiriat cu bănuți! Ce avere are familia deputatei Ivanov

Casă de lux în construcție și teren închiriat cu bănuți! Ce avere are familia deputatei Ivanov

Fami­lia depu­ta­tei Vio­leta Iva­nov şi-a ridi­cat o casă cu două nive­luri în Chi­şi­nău. Deşi acum o săp­tămână declara pre­sei că fiica sa, Mar­ga­rita, ajunsă în atenţia opi­niei publice pen­tru foto­gra­fi­ile de lux pe care le posta pe reţe­lele de soci­a­li­zare, nu are, „cu părere de rău, casă”, datele ofi­ci­ale demon­strează con­tra­riul, transmite Agora cu referire la o investigație realizată de Ziarul de Gardă.

Vio­leta Iva­nov a fost aleasă depu­tată în Par­la­ment în 2009, pe lis­tele PCRM, par­tid pe care-l repre­zintă din 2007, pe când a fost vice­mi­nis­tră, iar ulte­rior, minis­tră a Eco­lo­giei şi Resur­se­lor Natu­rale în peri­oada guver­nă­rii comu­niste. La sfârşit de 2015, împre­ună cu alţi 13 cama­razi de par­tid, a pără­sit fra­cţiu­nea PCRM, for­mând, împre­ună cu depu­ta­ţii PD, Plat­forma Social-Democrată „Pen­tru Mol­dova”.

Depu­tata Iva­nov a par­ti­ci­pat şi ea la dis­cu­ţia din­tre mai mulţi aleşi ai popo­ru­lui des­pre sala­riul de depu­tat, dis­cu­ţie ajunsă cele­bră după ce depu­ta­tul Ser­giu Stati a decla­rat: „rămâi cu 7500 de lei şi încearcă să supra­vi­eţu­ieşti…”.

Publicitate

Averea oficială a deputatei Ivanov

Vio­leta Iva­nov are 49 de ani. În 2009, când a ajuns depu­tată în Par­la­ment, aceasta indica în decla­ra­ţia sa cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate doar un sala­riu de fun­cţie de 125 mii de lei. Nici în decla­ra­ţia pe anul 2010, depu­tata nu indica bunuri, ci doar sala­riul care, în 2010, a atins cifra de 131 mii de lei. În 2011, Vio­leta Iva­nov indică, la fel, doar sala­riul de 139 mii de lei. „Fără schim­bări”, nota ea, la capi­to­lul bunuri mobile şi imo­bile. Abia în 2012, aceasta face pen­tru prima dată refe­rire la soţul său, decla­rând, pe lângă sala­riu său, de 122 mii de lei, cel de 13,2 mii de lei - al soţu­lui. Tot în 2012, depu­tata indica un teren pen­tru con­stru­cţii, o casă de 66 m.p. şi un apar­ta­ment de 73 m.p., ambele în Chi­şi­nău, pe care le obţi­nu­seră în 2008, res­pec­tiv, 1995. Nici unul din aceste bunuri, însă, nu se regă­seau în decla­ra­ţi­ile sale de avere pe anii pre­ce­denţi, deşi aceasta le deţi­nea şi, con­form legii, era obli­gată să le declare.

Tot în decla­ra­ţia din 2012, depu­tata indica o moto­ci­cletă BMW F650, fabri­cată în 1999 şi dobân­dită în 2008. În decla­ra­ţia din 2013,Vio­leta Iva­nov declara un sala­riu de 156 mii de lei şi alţi 18 mii de lei din cel al soţu­lui, anga­jat la Între­prin­de­rea Indi­vi­du­ală (ÎI) „Ionel-Ivanov”, dar şi un auto­mo­bil, BMW 730, dobân­dit în acel an, prin con­tract de como­dat. În fine, în ultima decla­ra­ţie de avere dis­po­ni­bilă, cea pen­tru 2014, Vio­leta Iva­nov indică sala­riul său, care a ajuns la 169 mii de lei pe an, cel al soţu­lui de la ÎI „Ionel-Ivanov” - de 42 mii de lei, înce­pu­tul con­stru­cţiei unei case de locuit în Chi­şi­nău, dar şi încă o moto­ci­cletă, BMW R 1200 GS, pro­cu­rată în acel an.

Acum o săp­tămână, în presă au apă­rut mai multe foto­gra­fii, pre­lu­ate de pe reţe­lele de soci­a­li­zare, cu Mar­ga­rita, mezina depu­ta­tei Iva­nov, în care aceasta îţi etala mai multe achi­zi­ţii de lux: haine, genţi, oche­lari, par­fu­muri, toate pur­tând sigle ale unor brand-uri renu­mite. Mar­ga­rita Iva­nov a pos­tat foto­gra­fii inclu­siv cu moto­ci­cleta şi cu maşina de model BMW, decla­rate de mama sa. La scurt timp după ce ima­gi­nile au atras atenţia opi­niei publice, tânăra a şters o parte din­tre foto­gra­fii. Unele, însă, rămân pe diverse site-uri de soci­a­li­zare, iar ele, la fel, arată luxul pe care-i place să-l afi­şeze fiica depu­ta­tei: acce­so­rii de lux, casă, pis­cină… Depu­tata a rea­cţio­nat şi ea la aceste apa­ri­ţii în presă, susţinând, însă, că a fost ini­ţi­ată o cam­pa­nie de deni­grare a sa.

Casa de lux de pe terenul fiicei minore

„Nu am maşină de lux, nici curte şi nici casă nu am…”. „Nu are copi­lul…, cu părere de rău, casă”, puncta depu­tata Iva­nov. Datele ofi­ci­ale însă o con­tra­zic. În 2008, Vasile Iva­nov, bune­lul Mar­ga­ri­tei, îi dona o casă de 66 m.p. cu tot cu tere­nul pen­tru con­stru­cţii pe str. Bise­ri­cii, în sect. Buiu­cani al Capi­ta­lei.

...

Ambele bunuri se conţin în decla­ra­ţi­ile de avere pe anul 2013 şi 2014 ale depu­ta­tei. Astăzi, la această adresă se îna­lţă însă o altă casă, cu două nive­luri şi man­sardă, aproape fina­li­zată. Urmează insta­la­rea feres­tre­lor, dar şi lucră­rile inte­ri­oare şi exte­ri­oare pen­tru ca imo­bi­lul să poată fi dat în exploa­tare şi să fie înre­gis­trat la orga­nele cadas­trale. Casa a fost con­stru­ită după demo­la­rea căsu­ţei bătrâ­neşti (de 66 m.p.) care apa­rţi­nea socru­lui depu­ta­tei donate nepoa­tei sale, pe când aceasta avea doar nouă ani (!). Oame­nii din zonă afirmă că socrul depu­ta­tei s-a mutat cu tra­iul într-o subu­r­bie a ora­şu­lui, iar con­stru­cţia casei fami­liei Iva­nov, ini­ţi­ată acum un an şi jumă­tate, a fost ges­tio­nată de soţul ale­sei popo­ru­lui, Ser­ghei Iva­nov.

Citiți investigație integral pe zdg.md.

Cele mai populare

Agora

AGORA își propune să devină cea mai credibilă instituție media din Republica Moldova prin calitatea și diversitatea conținutului, să fie prima alegere a cititorilor pentru știrile și analizele online.

REȚELE SOCIALE

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Twitter
 • Telegram
 • RSS Feed

APLICAȚIE

 • App Store
 • Google Play
© 2023 Interact Media SRL
 • Mastercard
 • Visa
 • PayPal