Audit: Primăria Chișinău nu a înregistrat în evidența contabilă terenuri în valoare de cel puțin 3,7 miliarde lei

Audit: Primăria Chișinău nu a înregistrat în evidența contabilă terenuri în valoare de cel puțin 3,7 miliarde lei

Auditul Curții de Conturi a constatat mai multe abateri în activitatea primăriei mun. Chișinău, care au adus prejudicii în valoare de sute de milioane de lei, în perioada 2014-2015.

Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței publice din 26 iulie curent Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din mun. Chișinău pe anii 2014-2015.

Conform dărilor de seamă, întocmite de către Direcția management financiar (DMF) la situația din 1 ianuarie 2016, mijloacele fixe din complexul patrimonial al mun. Chișinău se află în administrarea a 62 instituții publice din subordinea Consiliului municipal Chișinău (CMC) - în valoare de 7,987 miliarde lei, suprafața totală a imobilelor fiind de 6528,2 mii m2, din care 62,0 mii m2 - transmise în locațiune; 31 IMSP (fondator CMC) - în valoare totală de 1,024 miliard lei, suprafața totală a imobilelor fiind de 257,3 mii m2, din care 5,0 mii m2 - transmise în locațiune; 64 întreprinderi municipale (ÎM) (fondator CMC) în valoare totală de 1,991 miliarde lei, suprafața totală a imobilelor fiind de 1364,7 mii m2, din care 15,6 mii m2 - transmise în locațiune; 18 UAT de nivelul I din cadrul mun. Chișinău - în valoare de 931,7 milioane lei, suprafața totală a imobilelor constituind 222,8 mii m2, din care 53,3 mii m2 - transmise în locațiune.

Publicitate

Sintetizînd constatările expuse în raportul de audit, se relevă, că AAPL nu au manifestat abordarea sistemică referitor la administrarea patrimoniului proprietate publică locală, fiind dispersată evidența și raportarea patrimoniului și a plăților din proprietate. AAPL nu și-au asumat plenar funcțiile de proprietar al patrimoniului proprietate publică locală. Astfel:

• nu au fost aprobate listele patrimoniului (ne)pasibil de privatizare și cel pasibil dării în arendă, locațiune, concesiune etc., ceea ce a limitat transparența și predictibilitatea procesului de administrare a patrimoniului public;

• Consiliul municipal Chișinău tergiversează adoptarea deciziilor cu privire la gestionarea bunurilor imobile, în consecință se încetățenesc relații de arendă neoficializate, și, implicit, nu se încasează venituri în bugetul municipal;

• AAPL continuă practica defectuoasă de privatizare și atribuire a bunurilor în arendă/locațiune cu evitarea procedurilor de licitații/concursuri;

• AAPL nu au asigurat evidența conformă a bunurilor proprietate publică locală, în special a fondului funciar, și raportarea veridică a situațiilor financiare și patrimoniale, ceea ce se exprimă prin:

• irelevanța și neactualizarea datelor registrului patrimoniului municipal, ceea ce a condiționat raportarea eronată a situațiilor patrimoniale, inclusiv la nivel național;

• evidența în mod dezordonat și raportarea neveridică a informațiilor privind numărul întreprinderilor municipale fondate și capitalul statutar al acestora a generat diferențe între datele diferitor surse (434,3 mil. lei; 366,4 mil. lei; 67,9 mil. lei);

• neefectuarea sau efectuarea în mod irelevant a inventarierilor patrimoniului proprietate publică, soldate cu nerealizarea rezultatelor acestora și utilizarea de resurse suplimentare;

• neidentitatea datelor din evidența contabilă și registrul patrimoniului municipal cu privire la fondul locativ, nefiind finalizată inventarierea acestuia;

• neînregistrarea în evidența contabilă a terenurilor proprietate publică locală, precum și lipsa/irelevanța cadrului metodologic în acest sens, ceea ce a diminuat valoarea activelor în rapoartele financiare ale UAT cu minimum 3,7 mld. lei;

• nerespectarea prevederilor cadrului legislativ în domeniul cadastrului bunurilor imobile și raportării situațiilor patrimoniale. Ca urmare:

• în Registrul bunurilor imobile nu au fost înregistrate bunurile proprietatea publică locală gestionate de către: entitățile economice - în valoare totală de 238,9 mil. lei; AAPL de nivelul I - în valoare totală de cca 69,5 mil. lei;

• 7 AAPL de nivelul I, timp de mai mulți ani, nu au prezentat registrul cadastral al terenurilor, ceea ce a generat raportarea neveridică a datelor cadastrului funciar la nivel de municipiul;

• interacțiunea precară între AAPL și autoritățile publice centrale a condiționat nedemararea în termenul stabilit a lucrărilor cadastrale de delimitare a terenurilor proprietate de stat și UAT;

• neexecutarea prevederilor cadrului legal cu privire la inventarierea și delimitarea bunurilor imobile proprietate de stat și publică locală a generat tergiversarea înregistrării drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobile;

• AAPL (de nivelul II) nu au asigurat identitatea datelor în diferite registre a documentației cadastrale, diferențele consemnate constituind circa 190 ha;Activitatea necorespunzătoare a factorilor de decizie din cadrul AAPL (de nivelul I și nivelul II) în vederea asigurării regularității și legalității administrării patrimoniului public, managementul necorespunzător al gestionării acestuia și a veniturilor din proprietate s-au soldat cu:

- gestionarea defectuoasă a bunurilor publice, veniturile ratate de bugetul municipal și bugetele AAPL (de nivelul I) din aceasta sursă fiind evaluate la circa 307 mil.lei;

- planificarea bugetară irelevantă a veniturilor din proprietate și neînregistrarea tranzacțiilor și soldurilor în evidența contabilă și rapoartele financiare;

- neacumularea veniturilor publice generate din administrarea patrimoniului, fiind formate creanțe în suma totală de circa 77,6 milioane lei, inclusiv cu termenul de prescripție expirat - circa 29,0 milioane lei;

- neasigurarea intereselor patrimoniale ale UAT, în consecință municipiul fiind deposedat de bunuri imobile, fenomenul devenind perpetuu;

- utilizarea nejustificată/ocuparea abuzivă a bunurilor imobile proprietate publică locală;

- asigurarea informațională nereglementară a proceselor operaționale aferente administrării bunurilor proprietate publică locală;

- administrarea și evidența neconformă și irațională a bunurilor publice transmise în gestiunea întreprinderilor municipale și instituțiilor medico-sanitare publice, neracordarea sistemului de remunerare a administratorilor întreprinderilor la indicatori de eficiență;

- abateri semnificative privind păstrarea și arhivarea documentelor constituite pentru justificarea și monitorizarea tranzacțiilor patrimoniale etc.

- verificările asupra conformării cerințelor și recomandărilor auditurilor anterioare ale Curții de Conturi expuse în rapoartele aprobate prin Hotărîrile Curții de Conturi nr.37 din 31.07.2012 privind Raportul auditului bugetelor unităților administrative-teritoriale și gestionării patrimoniului public în mun. Chișinău în perioada 2010-2011 și nr.35 din 28.06.2013 privind Raportul auditului bugetelor și gestionării patrimoniului public în 2012 în cadrul unităților administrativ-teritoriale din mun. Chișinău relevă că managementul AAPL din municipiul nu a fost exigent în remedierile de rigoare. Astfel, măsurile întreprinse au fost nesistemice și nepunctuale, ceea ce a contribuit la perpetuarea unui management financiar/operațional contra performant, fapt atestat și în Raportul actual de audit, fiind remarcată agravarea problemelor existente anterior.

Abaterile de la legalitate și regularitate atestate în administrarea de către AAPL a resurselor și fondurilor publice exprimă, în mare măsură, gradul redus de coordonare și supraveghere a implementării instrumentelor de сontrol intern.

Entitatea supusă auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Hotărîrea Curţii de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.

Cele mai populare

Agora

AGORA își propune să devină cea mai credibilă instituție media din Republica Moldova prin calitatea și diversitatea conținutului, să fie prima alegere a cititorilor pentru știrile și analizele online.

REȚELE SOCIALE

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Twitter
 • Telegram
 • RSS Feed

APLICAȚIE

 • App Store
 • Google Play
© 2023 Interact Media SRL
 • Mastercard
 • Visa
 • PayPal