Judecătoria Buiucani a publicat sentința motivată a lui Filat. Ce a spus ex-premierul în ultimul său cuvânt

Judecătoria Buiucani a publicat sentința motivată a lui Filat. Ce a spus ex-premierul în ultimul său cuvânt

O parte din sen­tința moti­vată din dosa­rul Filat a fost făcută publică pe site-ul Jude­că­to­riei sec­to­ru­lui Buiu­cani, scrie Ziarul de Gardă. De acolo aflăm și ultimul cuvânt al fostului premier. Filat a res­pins acu­za­ți­ile și a accen­tuat că bunu­rile au fost pri­mite în peri­oada în care el nu deți­nea func­ții în stat. 

Filat a accep­tat să vor­bească la 27 iunie 2016, când i s-a ofe­rit ulti­mul cuvânt. La acea dată, ex-premierul s-a revol­tat că, la 13 octom­brie 2015, Ilan Shor a depus un auto­de­nunț în volum foarte mare nu la pro­cu­ra­tură, ci la sediul său, pre­cum și că a doua zi au fost audi­ați la domi­ci­liu mar­tori afi­li­ați lui Shor

Vlad Filat, ulti­mul cuvânt:

„Cum s-a putut întâm­pla ca, pe data de 13 octom­brie 2015, să înceapă tot acest pro­ces, iar pe data de 15 octom­brie, deci la o zi jumă­tate, deja în Par­la­men­tul R. Mol­dova, toate aceste infor­ma­ții care au fost ofe­rite în acest auto­de­nunț calomnios să fie instru­men­tate, să fie pro­bate și să fie pre­zen­tate într-o pro­ce­dură legală de către pro­cu­ro­rul gene­ral, cerându-se ridi­ca­rea imu­ni­tă­ții și ares­ta­rea!? De fapt, și lucrul care s-a întâm­plat cu încăl­ca­rea mul­tor pre­ve­deri legale pe par­cur­sul câtorva ore. Deci, acest ele­ment demon­strează clar că nu este vorba de un dosar penal, de un pro­ces de admi­nis­trare a pro­be­lor, este evi­dent că e vorba des­pre un dosar poli­tic cu sco­pul bine deter­mi­nat de a fi izo­lat de soci­e­tate și de a obține sco­puri ime­di­ate sau pe ter­men mediu, inclu­siv poli­tice.”

Filat a calificat drept ile­gale atât carac­te­rul închis al ședin­țe­lor, cât și inter­dic­ți­ile de comu­ni­care cu presa în peri­oada urmă­ri­rii penale, dar și în instanța de jude­cată.

El a decla­rat că la baza învinuirilor de corupere pasivă stă doar un auto­mo­bil, des­pre care acu­za­rea afirmă că i-ar fi fost ofe­rit pen­tru a acționa într-un fel sau altul și ar demon­stra o posi­bilă impli­care a sa în influ­en­ța­rea cesiu­nii de cre­anțe de la Banca de Eco­no­mii (n.r). Acesta a res­pins acu­za­ți­ile și a invo­cat fap­tul că un prim-ministru „nu admi­nis­trează pro­cese, dar coor­do­nează acti­vi­ta­tea insti­tu­ți­i­lor, iar admi­nis­tra­rea și res­pon­sa­bi­li­ta­tea ce ține de ges­tiune apar­ține per­soa­ne­lor con­crete, miniș­tri­lor și altor per­soane care dețin func­ții de dele­gare”.

Fostul premier a mai decla­rat că dacă erau accep­tați mar­to­rii apă­ră­rii, per­soa­nele care au luat deci­zia propriu-zisă, aceștia aveau să con­firme spu­sele sale. În ace­lași timp, el a negat fap­tul că insti­tu­ți­ile care vegheau sis­te­mul ban­car erau poli­ti­zate, pre­cum și acu­za­ți­ile că a pre­tins bunuri de la Shor. Refe­ri­tor la mașina ce i-a fost trans­misă de Shor în mai 2013, Filat a decla­rat că aceasta a fost un cadou la ziua sa de naș­tere, accep­tat „greșit”, dar că s-a întâm­plat după ce a fost demis din func­ția de prim-ministru, când nu deți­nea vreun alt post public. Filat a negat și orice acu­za­ție de tra­fic de influ­ență, afir­mând că majo­ri­ta­tea mar­to­ri­lor au decla­rat că „nu s-au întâl­nit nici­o­dată cu dân­sul și nici nu-l cunosc”. În ce pri­vește alte trei auto­mo­bile ofe­rite de Shor, Filat a expli­cat în fața instan­ței că sco­pul era cre­a­rea unei com­pa­nii de pază, dar că nu le-a folo­sit vreo­dată. Emi­sia acțiu­ni­lor, a decla­rat Filat, a fost una din­tre solu­ți­ile for­mu­late de o comi­sie par­la­men­tară și a fost votată în ple­nul Par­la­men­tu­lui, iar docu­men­tele au fost avi­zate de BNM și apro­bate de Comi­sia Națio­nală a Pie­ței Finan­ci­are.

În ulti­mul său cuvânt, Filat a cali­fi­cat pedeapsa de 19 ani, cerută de pro­cu­rori, drept una „lip­sită de uma­ni­tate”, iar refe­ri­tor la con­fis­ca­rea ave­rii a men­țio­nat că „nu-i este clar cum a fost sta­bi­lită suma pre­ju­di­ci­u­lui”. A indi­cat că are 3 copii, 2 din­tre care sunt minori, casa este din 2000, iar alte active le-a obți­nut în 1994, aces­tea fiind „mun­cite”.

Publicitate

Cele mai populare

Agora

AGORA își propune să devină cea mai credibilă instituție media din Republica Moldova prin calitatea și diversitatea conținutului, să fie prima alegere a cititorilor pentru știrile și analizele online.

REȚELE SOCIALE

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Twitter
 • Telegram
 • RSS Feed

APLICAȚIE

 • App Store
 • Google Play
© 2023 Interact Media SRL
 • Mastercard
 • Visa
 • PayPal