ZdG: Urme cu iz penal în biografia liderului PSRM sau cum PG și MJ au interpretat diferit un document semnat de Dodon

ZdG: Urme cu iz penal în biografia liderului PSRM sau cum PG și MJ au interpretat diferit un document semnat de Dodon

Pe 7 august 2009, la o săp­tămâ­nă după ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din 29 iulie 2009, în urma căro­ra for­țe­le pro-europene (PLDM, PL, PDM și AMN) au obți­nut majo­ri­ta­tea man­da­te­lor în Legi­sla­tiv și drep­tul de a for­ma Guver­nul, Igor Dodon, minis­trul în exer­ci­țiu al Eco­no­mi­ei, tot el, prim-viceprim-ministru, sem­na, din aceas­tă cali­ta­te, o dis­po­zi­ție prin care per­mi­tea inves­ti­rea par­ți­a­lă a pro­fi­tu­lui net obți­nut în 2008, „în pro­por­ție nu mai mare de 90%” în dezvol­ta­rea pro­duc­ți­ei între­prin­de­ri­lor, cu capi­ta­li­za­rea ulte­ri­oa­ră a aces­tei valo­ri. În lis­ta între­prin­de­ri­lor de stat care au bene­fi­ci­at de aceas­tă „ofer­tă” se regă­sesc „Franze­lu­ța”, „Mol­do­va­gaz”, „Aero­por­tul Inter­națio­nal Chi­și­nău”, Ban­ca de Eco­no­mii, dar și alte 57 de impor­tan­te între­prin­de­ri de stat, scrie zdg.md

Igor Dodon și-a înte­me­iat „indi­ca­ția” pe o hotă­râre de Guvern din 12 decem­brie 2007, pe care o con­tra­sem­na­se. Aceasta pre­ve­dea, însă, prin­tre alte­le, că „între­prin­de­ri­le de stat vor trans­fe­ra în buge­tul de stat, până la 1 iulie a anu­lui urmă­tor anu­lui ges­tio­nar, par­tea din pro­fi­tul net sta­bi­li­tă de con­si­li­ul de admi­nis­tra­ție al res­pec­ti­vei între­prin­de­ri de stat”.

Per­mi­siu­nea prim-viceprim-ministrului Dodon este data­tă însă cu 7 august 2009, dată la care, în mod legal, între­prin­de­ri­le de stat deja ar fi tre­bu­it să trans­fe­re pro­fi­tul lor în buge­tul de stat.

În baza con­sta­tă­ri­lor CCRM, Minis­te­rul Finan­țe­lor (MF), con­dus de Vea­ce­slav Negru­ță, s-a adre­sat Minis­te­ru­lui Jus­ti­ți­ei (MJ), soli­ci­tând inter­pre­ta­rea situ­a­ți­ei, dar și Pro­cu­ra­tu­rii Gene­ra­le (PG) pen­tru elu­ci­darea cazului și, even­tu­al, pen­tru iden­ti­fi­ca­rea unei solu­ții via­bile de recu­pe­ra­re la buget a celor 95 mili­oa­ne lei de care a fost lip­sit buge­tul în 2009.

Potrivit ZdG, Ministerul Justiției a con­sta­tat că Dodon nu era în drept să sem­ne­ze acel document-indicație se sine-stătător, în lip­sa votu­lui mem­bri­lor Guver­nu­lui.

Pro­cu­ro­rii, însă, au avut o altă păre­re și inter­pre­ta­re a legii. Într-un răs­puns sem­nat de Eugen Rusu, adjunc­tul pro­cu­ro­ru­lui gene­ral de atun­ci, pe 21 apri­lie 2013, într-o zi de dumi­ni­că (!) se spu­nea că „indi­ca­ția” lui Dodon a fost lega­lă, emi­să în baza hotă­rârii de Guvern din 2007

Igor Dodon, ex-prim-viceprim-ministru, ex-ministru al Eco­no­mi­ei: „Țin min­te că ceva a fost. Mi se pare că chiar au vrut să des­chi­dă și dosar penal, dacă nu gre­șesc. Mai târ­ziu eu le-am dat toa­te argu­men­te­le și au spus că nu-i motiv că eu nu am încăl­cat legi­sla­ția și cu asta s-a fina­li­zat tot. Așa mi se pare că a fost. În 2011 sau prin 2010, nici nu-mi amin­tesc”. Des­pre pre­ju­di­ci­ul de 95 de mili­oa­ne de lei, invo­cat de CCRM și MF: „Nu, n-o fost așa ceva”.

Articolul integral vedeți pe Ziarul de Gardă.

Publicitate

Cele mai populare

Agora

AGORA își propune să devină cea mai credibilă instituție media din Republica Moldova prin calitatea și diversitatea conținutului, să fie prima alegere a cititorilor pentru știrile și analizele online.

REȚELE SOCIALE

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Twitter
 • Telegram
 • RSS Feed

APLICAȚIE

 • App Store
 • Google Play
© 2023 Interact Media SRL
 • Mastercard
 • Visa
 • PayPal