ZdG: Sora ministrului Justiției a câștigat prin judecată 415.000 de la Moldatsa

ZdG: Sora ministrului Justiției a câștigat prin judecată 415.000 de la Moldatsa

Un material semnat de Ziarul de Gardă scoate în vileag că sora lui Vla­di­mir Cebo­ta­ri, minis­trul Jus­ti­ți­ei, Mariana Tăbuică, a obți­nut, prin inter­me­di­ul instan­ței de jude­ca­tă, 415 mii de lei de la Între­prin­de­rea de Stat „Mol­dat­sa”, la care a fost anga­ja­tă până în octom­brie 2015.

Tăbuică a plecat ulterior din funcție în urma unui audit efec­tu­at de Minis­te­rul Trans­por­tu­ri­lor și Infras­truc­tu­rii Dru­mu­ri­lor care ară­ta că, împre­u­nă cu alți cole­gi, a bene­fi­ci­at de sute de mii de lei supli­men­tar la veni­tu­ri­le sala­ri­a­le.

Vine­ri, 25 noiem­brie 2016, Mari­a­na Tăbu­i­că nu s-a pre­zen­tat la Jude­că­to­ria Bota­ni­ca din Chi­și­nău, fiind, pro­ba­bil, la ser­vi­ciu. Pre­ci­zăm că, în pre­zent, ea este direc­tor finan­ci­ar la com­pa­nia aeri­a­nă „Fly One”, avându-l prin­tre fon­da­to­rii ini­ția­li pe fra­te­le său, Vla­di­mir Cebo­ta­ri, minis­trul Jus­ti­ți­ei al R. Mol­do­va.

Publicitate

În lip­sa ei, jude­că­toa­rea Sve­tla­na Garștea-Bria i-a admis pre­ten­ți­i­le și a dis­pus înca­sa­rea din con­tu­ri­le ÎS „Mol­dat­sa”, aco­lo unde Tăbu­i­că a fost anga­ja­tă din noiem­brie 2013 până în octom­brie 2015, a sumei de 415,65 mii de lei. Din­tre aceștia, 342,3 mii de lei repre­zin­tă sala­ri­ul pen­tru peri­oa­da absen­ței de la locul de mun­că, iar 73,3 mii de lei com­pen­sa­ție „în locul res­ta­bi­li­rii la locul de mun­că”. Alt­fel spus, Tăbu­i­că nu a cerut instan­ței s-o res­ta­bi­leas­că la ser­vi­ciu, ci doar să-i acor­de o sumă de bani în schim­bul aces­tei posi­bi­li­tă­ți, pe care a refu­zat, prac­tic, s-o uti­li­ze­ze. Pes­te patru zile, pe 29 noiem­brie 2016, jude­că­toa­rea Garștea-Bria a emis o hotă­râre supli­men­ta­ră, prin care a obli­gat „Mol­dat­sa” să achi­te și taxa de stat, în sumă de 12 mii de lei, deci­zie omi­să cu câte­va zile mai devre­me. Acum, păr­ți­le au 30 de zile pen­tru a ata­ca deci­zia la Cur­tea de Apel (CA) Chi­și­nău, deși încă nu a fost publi­ca­tă moti­va­rea deci­zi­ei pri­mei instan­țe.

Instan­ța a decis să-i achi­te sala­ri­ul pen­tru peri­oa­da în care ea a lip­sit de la ser­vi­ciu, deși Tăbu­i­că a ple­cat din pro­prie ini­ția­ti­vă (!) de la între­prin­de­rea de stat, așa cum se spu­ne într-o altă hotă­râre de jude­ca­tă în care figu­rea­ză Tăbu­i­că și „Mol­dat­sa”, dar și în ordi­nul de con­ce­di­e­re.

Astăzi, Mari­a­na Tăbu­i­că este direc­tor finan­ci­ar la com­pa­nia aeri­a­nă „Fly One”. Fir­ma a fost înre­gis­tra­tă în sep­tem­brie 2015 și ope­rea­ză, din apri­lie 2016, cur­se de pe Aero­por­tul Inter­națio­nal Chi­și­nău spre mai mul­te des­ti­na­ții din Euro­pa. Până în sep­tem­brie 2016, unul din­tre fon­da­to­rii com­pa­niei era Maria Cebo­ta­ri, soția lui Vla­di­mir Cebo­ta­ri, minis­trul Jus­ti­ți­ei, tot el, fra­te­le Mari­a­nei Tăbu­i­că.

Citiți integral investigația pe pagina Ziarului de Gardă.

Cele mai populare

Agora

AGORA își propune să devină cea mai credibilă instituție media din Republica Moldova prin calitatea și diversitatea conținutului, să fie prima alegere a cititorilor pentru știrile și analizele online.

REȚELE SOCIALE

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Twitter
 • Telegram
 • RSS Feed

APLICAȚIE

 • App Store
 • Google Play
© 2023 Interact Media SRL
 • Mastercard
 • Visa
 • PayPal